دانشکده کشاورزی

در سال 1319 اساس نامه مدرسه عالی فلاحت مصوب 1311 شورای عالی فرهنگ ملغی و به جای آن اساس نامه جدید که مصوب 13 بهمن 1319 بود لازم الاجرا گردید.با این مصوبه از سال 1319 به طور رسمی نام مدرسه عالی فلاحت به دانشکده کشاورزی تبدیل شد.در آبان 1320، دکتر تقی بهرامی استاد رشته دامپروری دانشکده کشاورزی از سوی وزرات کشاورزی به ریاست دانشکده منصوب شد و تا فروردین 1321 در این سمت باقی ماند. پس از او مسئولیت دانشکده به عهده مهندس مجید عدل واگذار شد.در زمان او کلاس های تخصصی آبیاری، زراعت و جنگل برای دانش آموختگان دانشکده گشایش یافت و سرانجام شورای عالی فرهنگ در آذرماه سال 1321 ارزشی برابر « مهندس» برای لیسانسیه های کشاورزی تصویب کرد. در سال 1322 حسین فرهودی برای مدت کوتاهی به مدیریت کل بنگاه های کشاورزی منصوب شد و پس از او دوباره مهندس ابراهیم مهدوی به ریاست برگزیده شد و درتابستان سال 1322 اساس نامه و برنامه تحصیلی جدیدی برای دانشکده تنظیم کرد و به تصویب شورای عالی فرهنگ رسانید.در سال 1324 مهندس ابراهیم مهدوی استغفا کرد و بجای او مهندس جمشید دولّو دوباره به ریاست دانشکده برگزیده شد.دراین سال ها که مصادف با دوران بحرانی جنگ جهانی دوم و آغاز سلطنت پهلوی دوم و اعمال سیاست های خارجی و بیگانه بر دولت های وقت در ایران بود، اوضاع دانشکده نیز چندان رضایت بخش نبود، به گونه ای که دانشجویان هیچگونه برنامه آموزشی یا استاد مشخصی نداشتند زیرا مسئولان و استادان را پی در پی عوض می کردند و اشخاص دیگری را جانشین می کردند و همه این تغییرات و جابجایی ها به وسیله مقامات وزرات کشاورزی صورت می گرفت بدون آنکه دانشکده در این تصمیم گیری ها نقشی داشته باشد. به این سبب دانشجویان و استادان اغلب در مبارزه و تلاش بودند که کانون علمی و فرهنگی دانشکده از دستگاه وزارت کشاورزی که در درجه اول یک سازمان اجرایی است جدا و به دانشگاه تهران به پیوندد.