پایان دوره رکود یازده ساله

در سال 1336 ه.ق. (1296 خورشیدی) میرزا حسن خان علاء، وزیر مختار وقت ایران در پاریس و نماینده اول ایران در جامعه ملل، به وزرات فوائد عامه، تجارت و فلاحت برگزیده شد و چون به اهمیت کشاورزی در کشور آکاه بود در وزارتخانه خود برای رسیدگی به امور کشاورزی و آموزش علوم و فنون آن شورای فلاحتی تشکیل داد. این شورا رسیدگی و اصلاح امور کشاورزی را جزء برنامه های اصلی خود قرار داد و به این منظور هر هفته تشکیل جلسه می داد تا اینکه پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا چنین تصمیم گرفته شد:

1ـ یک باب مدرسه عالی فلاحت در شهر تهران یا اطراف تأسیس شود،به گونه ای که بتواند کارشناسان کشاورزی کارآزموده ای برای کشور تربیت کند تا به این وسیله کشاورزی ایران رونق یابد. (تأسیس این آموزشگاه به علت مسایل مالی میسر نشد و به جای آن در کرج دبستان برزگران با مدیریت «هانس شریکر» راه اندازی شد).

2ـ یک باب مدرسه کشاورزی عملی در کنار مدرسه عالی فلاحت، در یکی از روستا های اطراف تهران تأسیس شود تا دانش آموزختگان آن بتوانند کشاورزی عملی نوین را به مناطق مختلف ایران انتقال دهند.همچنین قرار شد شاگردان این مدرسه از میان روستازادگان برگزیده شوند که برای این منظور آمادگی بیشتری دارند.اما مدرسه عالی فلاحت به سبب نبودن معلمان و متخصصان از یک سو و وجود تنگناهای مالی از سوی دیگر تشکیل نشد و قرار شد مقدمات تأسیس آن در سالهای آینده فراهم شود،همچنین بنابر نظر شورای فلاحتی تصمیم گرفته شد مدرسه عملی فلاحت هرچه زودتر در کرج دایر شود.در پی آن میرزا حسن علاء پیشنهاد تأسیس مدرسه را در 5 ماده در تاریخ 29 جمادی الاول سال 1336 هجری قمری به هیأت وزیران تقدیم کرد و به تصویب رسانید که اصل آن به قرار زیر است:

ماده اول : خالصه کرج و توابع آن از اول جمادی الثانی 1336 هجری قمری به وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه واگذار می شود که تحت نظر خود یک باب مدرسه عملی فلاحت تأسیس نموده، حاصل آن را پس از کسر مخارج مصوبه به وزارت مالیه کارسازی نمایند.

ماده دوم: برای تأسیس یک باب مکتب عملی شبانه فلاحتی کرج از اول جمادی الثانی،سالیانه مبلغ شش هزار و چهل تومان اعتبار به وزارت فلاحت،تجارت و فواید عامه داده شود. مبلغ مزبور از بابت مقرری ها و مواجب مدیر و معلمین،اجزاء و هزینه های شام و ناهار و لوازم دیگر آن مکتب تخصیص داده می شود.

ماده سوم: به جهت مخارج تعمیرات و خرید اثاثیه و لوازم مکتب مذکور در ماده دوم ، مبلغ دوهزار و هفتصد و نود تومان در سال به وزرات معزی الیها اعتبار داده می شود.

ماده چهارم: باغ فلاحت و اراضی عصر قاجار و توابع آن نیز به وزرات فلاحت، تجارت و فوائد عامه واگذار می شود. برای تأسیس مدرسه فلاحت، عمارت و قنات آن را مطابق برآوردی که شده است مرمت و تعمیر نمایند و مخارج مرمت و تعمیر مزبور را از عایدات آن برداشته، تتمه آن را به وزارت مالیه بپردازند.

ماده پنجم: وزارت مالیه و وزرات فلاحت،تجارت و فوائد عامه مامور اجرای این تصویب نامه هیأت وزیران می باشند