چهره های ماندگار


مصطفی قلی بیات

1267 - 1316


جلال افشار

1273 - 1353


محمد حسن مهدوی اردبیلی

1288 - 1358منصور عطایی

1283 - 1363


کریم ساعی

1289 - 1331


مرتضی اسماعیلی

1310 - 1376